مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

اخبار

• تغییرات آزمایش TSH
عنوان "تغییرات آزمایش TSH    در نمونه گیری صبح و عصر " هورمون محرک تیروئید(TSH)  در طول روز نوسان دارد طرح یک مطالعه مشاهداتی که در آن مقدار هورمون تیروئید در نوبتهای صبح (9-8 صبح) و بعد از ظهر (4-2  بعد از ظهر) برای هر شرکت کننده ارزیابی شد. ادامه مطلب...
انجمن حمایت از بیماران رماتیسم ایران

پزشکان