مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

اخبار

• تغییرات آزمایش TSH
عنوان "تغییرات آزمایش TSH    در نمونه گیری صبح و عصر " هورمون محرک تیروئید(TSH)  در طول روز نوسان دارد طرح یک مطالعه مشاهداتی که در آن مقدار هورمون تیروئید در نوبتهای صبح (9-8 صبح) و بعد از ظهر (4-2  بعد از ظهر) برای هر شرکت کننده ارزیابی شد. ادامه مطلب...
انجمن حمایت از بیماران رماتیسم ایران

درمانگاه روماتولوژی

درمانگاه روماتولوژی درمانگاه روماتولوژی

خدمات:

 • کلینک كمردرد
 • پوكی استخوان
 • آرتروز
 • لوپوس
 • آرتریت روماتوئید
 • بهجت
 • روماتولوژی اطفال

لیست پزشکان:

 • دكتر فرهاد غریب دوست: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر احمد رضا جمشیدی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر محمود اكبریان: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر فرهاد شهرام: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر عبدالهادی ناجی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر محمد حسن مرادی نژاد: فوق تخصص روماتولوژی اطفال – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر ناهید شفایی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر كورش غزنوی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر سیمین الماسی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر ویلیام مراد خان: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران